Ê-sai 33:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Của cải các ngươi sẽ bị thâu lại như con sâu thâu lại; người ta sấn đến trên nó như cào cào nhảy tới.