Ê-sai 3:19 - Bản dịch Truyền thống
hoa tai, xuyến và lúp;