Ê-sai 3:18 - Bản dịch Truyền thống
Trong ngày đó, Chúa sẽ cất những vòng mắt cá họ trang sức đi, cái lưới và cái cài;