Ê-sai 13:17 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nầy, ta sẽ xui người Mê-đi nghịch cùng họ, những người đó chẳng quí bạc, chẳng thích vàng;