Ê-sai 13:10 - Bản dịch Truyền thống
Vì các ngôi sao và các đám sao trên trời mọc lên thì mờ tối, mặt trăng không soi sáng đâu.