Ê-sai 1:21 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Oi! thành trung nghĩa đã hóa ra kỵ nữ, nó vốn đầy sự chánh trực, giờ đầy những kẻ giết người!