Ê-sai 1:16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy rửa đi, hãy làm cho sạch! Hãy tránh những việc ác khỏi trước mắt ta. Đừng làm dữ nữa.