Nhã ca 6:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Có sáu mươi hoàng hậu, tám mươi cung phi, Và nhiều vô số con đòi: