Truyền Đạo 9:4 - Bản dịch Truyền thống
Một người ở trong hội kẻ sống, còn có sự trông mong; vì con chó sống hơn là sư tử chết.