Truyền đạo 9:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Một người ở trong hội kẻ sống, còn có sự trông mong; vì con chó sống hơn là sư tử chết.