Truyền đạo 7:29 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhưng nầy là điều ta tìm được: Đức Chúa Trời đã dựng nên người ngay thẳng; song loài người có tìm kiếm ra lắm mưu kế.