Truyền đạo 7:13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy xem xét công việc của Đức Chúa Trời; vì vật gì Ngài đã đánh cong, ai có thể làm ngay lại được?