Truyền Đạo 7:13 - Bản dịch Truyền thống
Hãy xem xét công việc của Đức Chúa Trời; vì vật gì Ngài đã đánh cong, ai có thể làm ngay lại được?