Truyền đạo 7:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Danh tiếng hơn dầu quí giá; ngày chết hơn ngày sanh.