Truyền Đạo 4:9 - Bản dịch Truyền thống
Hai người hơn một, vì hai sẽ được công giá tốt về công việc mình.