Truyền đạo 4:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hai người hơn một, vì hai sẽ được công giá tốt về công việc mình.