Truyền Đạo 4:11 - Bản dịch Truyền thống
Cũng vậy, nếu hai người ngủ chung thì ấm; còn một mình thì làm sao ấm được?