Truyền đạo 4:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Cũng vậy, nếu hai người ngủ chung thì ấm; còn một mình thì làm sao ấm được?