Truyền đạo 3:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Kẻ làm việc có được ích lợi gì về lao khổ mình chăng?