Truyền đạo 3:13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Lại, ai nấy phải ăn, uống, và hưởng lấy phước của công lao mình, ấy cũng là sự ban cho của Đức Chúa Trời.