Truyền Đạo 3:1 - Bản dịch Truyền thống
Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định.