Truyền đạo 2:13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vả, ta thấy sự khôn ngoan hơn sự ngu dại, cũng như ánh sáng hơn tối tăm.