Truyền đạo 12:14 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến đỗi việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy.