Truyền Đạo 10:8-11 - Bản dịch Truyền thống
8
Kẻ nào đào hầm sẽ sa xuống đó, còn kẻ phá vách tường phải bị rắn cắn.
9
Ai lăn đã khỏi chỗ nó, sẽ bị thương; kẻ bửa củi có khi phải hiểm nghèo.
10
Cái rìu lụt mà không mài lưỡi nó lại, ắt phải rán sức còng nhiều; nhưng sự khôn ngoan có ích đặng dẫn dắt.
11
Nếu rắn cắn trước khi bị ếm chú, thì thầy ếm chú chẳng làm ích gì.