Truyền Đạo 10:13 - Bản dịch Truyền thống
Lời nói của miệng nó, khởi đầu là ngược đãi, cuối cùng vẫn điên cuồng nguy hiểm.