Truyền đạo 10:13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Lời nói của miệng nó, khởi đầu là ngược đãi, cuối cùng vẫn điên cuồng nguy hiểm.