Truyền đạo 1:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Điều chi đã có, ấy là điều sẽ có; điều gì đã làm, ấy là điều sẽ làm nữa; chẳng có điều gì mới ở dưới mặt trời.