Truyền đạo 1:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Mọi sông đều đổ vào biển, song không hề làm đầy biển; nơi mà sông thường chảy vào, nó lại chảy về đó nữa.