Truyền Đạo 1:18 - Bản dịch Truyền thống
Vì nếu sự khôn ngoan nhiều, sự phiền não cũng nhiều; ai thêm sự tri thức ắt thêm sự đau đớn.