Truyền đạo 1:18 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì nếu sự khôn ngoan nhiều, sự phiền não cũng nhiều; ai thêm sự tri thức ắt thêm sự đau đớn.