Truyền Đạo 1:1 - Bản dịch Truyền thống
Lời của người truyền đạo, con trai của Đa-vít, vua tại Giê-ru-sa-lem.