Truyền đạo 1:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Lời của người truyền đạo, con trai của Đa-vít, vua tại Giê-ru-sa-lem.