Châm Ngôn 8:1 - Bản dịch Truyền thống
Sự khôn ngoan há chẳng kêu lên sao? Sự thông sáng há không vang tiếng mình ra ư?