Châm Ngôn 6:33 - Bản dịch Truyền thống
Người ấy sẽ bị thương tích và khinh bỉ, Sự sỉ nhục người sẽ chẳng bôi mất đi;