Châm ngôn 6:33 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Người ấy sẽ bị thương tích và khinh bỉ, Sự sỉ nhục người sẽ chẳng bôi mất đi;