Châm Ngôn 31:8 - Bản dịch Truyền thống
Hãy mở miệng mình binh kẻ câm, Và duyên cớ của các người bị để bỏ.