Châm Ngôn 3:9 - Bản dịch Truyền thống
Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con, Mà tôn vinh Đức Giê-hô-va;