Châm ngôn 3:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con, Mà tôn vinh Đức Giê-hô-va;