Châm Ngôn 3:6 - Bản dịch Truyền thống
Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.