Châm Ngôn 3:19-20 - Bản dịch Truyền thống
19
Đức Giê-hô-va dùng sự khôn ngoan lập nên trái đất; Nhờ sự thông sáng mà sắp đặt các từng trời.
20
Do sự hiểu biết Ngài các vực sâu mở ra, Và mây đặt ra sương móc.