Châm Ngôn 3:19 - Bản dịch Truyền thống
Đức Giê-hô-va dùng sự khôn ngoan lập nên trái đất; Nhờ sự thông sáng mà sắp đặt các từng trời.