Châm ngôn 29:25 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Sự sợ loài người gài bẫy; Nhưng ai nhờ cậy Đức Giê-hô-va được yên ổn vô sự.