Châm Ngôn 20:2 - Bản dịch Truyền thống
Sự oai khiếp của vua giống như sư tử gầm hét; Ai chọc giận người ắt phạm đến mạng sống mình.