Châm Ngôn 18:21 - Bản dịch Truyền thống
Sống chết ở nơi quyền của lưỡi; Kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó.