Châm ngôn 18:10 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Danh Đức Giê-hô-va vốn một ngọn tháp kiên cố; Kẻ công bình chạy đến đó, gặp được nơi ẩn trú cao.