Châm Ngôn 16:33 - Bản dịch Truyền thống
Người ta bẻ thăm trong vạt áo; Song sự nhứt định do nơi Đức Giê-hô-va mà đến.