Châm ngôn 16:18 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, Và tánh tự cao đi trước sự sa ngã.