Châm Ngôn 16:18 - Bản dịch Truyền thống
Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, Và tánh tự cao đi trước sự sa ngã.