Châm Ngôn 15:11 - Bản dịch Truyền thống
Am phủ và chốn trầm luân còn ở trước mặt Đức Giê-hô-va thay, Phương chi lòng của con cái loài người!