Châm Ngôn 13:16 - Bản dịch Truyền thống
Phàm người khôn khéo làm việc cứ theo sự hiểu biết; Nhưng kẻ ngu muội bày tỏ ra sự điên dại mình.