Châm Ngôn 11:7 - Bản dịch Truyền thống
Khi kẻ ác chết, sự trông mong nó mất; Và sự trông đợi của kẻ cường bạo bị duyệt.