Châm Ngôn 11:4 - Bản dịch Truyền thống
Trong ngày thạnh nộ, tài sản chẳng ích chi cả; Duy công bình giải cứu khỏi sự chết.