Châm ngôn 11:25 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Lòng rộng rãi sẽ được no nê; Còn ai nhuần gội, chính người sẽ được nhuần gội.