Châm Ngôn 1:29 - Bản dịch Truyền thống
Ay bởi vì chúng nó ghét sự hiểu biết, Không chọn lấy sự kính sợ Đức Giê-hô-va,