Xuất Ê-díp-tô 9:32 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
còn lúa mì và tiểu mạch trổ muộn, nên không bị đập.