Xuất Ê-díp-tô 9:28 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy cầu nguyện Đức Giê-hô-va, hầu cho tan sấm sét và mưa đá; rồi trẫm sẽ tha các ngươi đi, không đợi lâu nữa đâu.