Xuất Ê-díp-tô 9:20 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Những kẻ nào trong quần thần Pha-ra-ôn có lòng kính sợ lời Đức Giê-hô-va, lật đật rút đầy tớ và súc vật mình về nhà;