Xuất Ê-díp-tô 9:14 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
vì lần nầy ta sẽ giáng các tai nạn cho lòng ngươi, quần thần, và dân sự ngươi, hầu cho ngươi biết rằng khắp thế gian chẳng có ai bằng ta.