Xuất Ê-díp-tô 9:12 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Giê-hô-va làm cho Pha-ra-ôn cứng lòng, không nghe Môi-se và A-rôn chút nào, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán cùng Môi-se.