Xuất Ê-díp-tô 8:32 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhưng lần nầy, Pha-ra-ôn lại cứng lòng nữa, không cho dân sự đi.